icon_paragraph
Print betingelser

Her kan du downloade betingelserne som PDF og printe dem

Betingelser PDF

Betingelser for medlemskab i Greenabout Move og brug af elbiler
§ 1 INDLEDNING

Disse vilkår gælder for medlemskab og medlemsleje af delebil hos Greenabout Move ApS.

Aftalen indgås mellem dig som kunde på den ene siden (”Kunden”) og Greenabout Move ApS på den anden side.

Information om Greenabout Move ApS:

CVR nr.: 35894314

Ørestad Boulevard 73

Telefon: +45 56 91 49 87

E-mail: info@greenabout-move.dk

§ 2 KRAV TIL KUNDEN

Kunden skal være over 18 år, have et gyldigt kørekort der er gyldigt i Danmark (klasse B), registrere et gyldigt betalingskort hos Greenabout Move ApS, og acceptere betingelserne i denne aftale. Kunden er forpligtiget til at opgive korrekte oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail og kørekortnummer.

§ 3 BETALINGSBETINGELSER

Medlemslejen består af en tidsafhængig afgift for den enkelte lejeperiode. Der opkræves afbestillingsafgift for sen tilbagelevering af biler. Gældende priser og gebyrer er tilgængelige på www.greenabout-move.dk. Greenabout Move ApS forbeholder sig ret til, at efterfakturere lejer ved tillægskrav. Eventuelle tillægskrav faktureres særskilt.

Tillægskrav er selvrisiko i forsikringssager, bøder, gebyrer, rens af sæder, hovedrengøring ved grov tilsmudsning og erstatning af ladekabel. Ligeledes efterfaktureres gebyr ved forsinket tilbagelevering som beskrevet i §12 samt ved forkert tilslutning af ladekabel, som beskrevet i §13a.

Medlemskabet løber fra kundens registrering og varer til medlemmet skriftligt udmelder sig på
mail: info@greenabout-move.dk. Gældende priser for brug af bilerne kommer tydelig frem i bestillingsprocessen på www.greenabout-move.dk. Kunden vil blive debiteret for hver lejeperiode efterfølgende. Du vil inden bookingen bekræftes, på din opgivne mailadresse modtage en oversigt over hvilket beløb der debiteres dit kort.

Når dit medlemskab er godkendt, vil du modtage en bekræftelse på den opgivne e-mail.

§4 HVAD INKLUDERER MEDLEMSKABET

Medlemskabet giver kunden ret til at leje elbil til gældende priser gennem bestillingsportalen på

www.greenabout-move.dk. Kunden vil få egen brugerprofil og en personlig kode, som giver adgang til delebiler hos Greenabout Move ApS. Medlemskab hos Greenabout Move ApS er en forudsætning for leje af delebilerne.

§5 HVAD INKLUDERER MEDLEMSLEJEPRISEN
 • Forsikring i henhold til vilkår beskrevet i § 10 FORSIKRINGSVILKÅR
 • Fri kørelængde

Kunden er ansvarlig for ikke at anvende delebilen, hvis den fremstår skadet og ikke i forskriftsmæssig stand, eller hvis der opleves køretekniske problemer med delebilen. Kunden skal sikre sig, at delebilen er opladet med tilstrækkelig strøm på batteriet til kundens beregnede kørelængde. Småskader og almindelig slidtage må kunne påregnes, og kan ikke i nogen tilfælde gøres gældende som mangler.

§ 6 AFHENTING OG LEVERING AF DELEBIL

Kunden kan ikke leje delebil uden at have foretaget reservation på forhånd. Kunden afhenter og afleverer delebilen inden for den valgte lejetid på den af kunden valgte udlejestation. Ved aflevering forpligter kunden sig til, at parkere delebilen på en af de tilgængelige pladser på den samme udlejestation, som delebilen blev hentet fra. Kunden skal sætte delebilen til opladning med tilhørende ladekabel, når den afleveres.

§ 7 KUNDENS BEHANDLING AF DELEBILEN

Delebilen må kun køres af kunden som udførte bestillingen og som er medlem af delebilsordningen hos Greenabout Move ApS. Kunden er forpligtet til at sørge for almindeligt vedligehold i lejeperioden, og er forpligtet til at tilse at delebilen til enhver tid er i forsvarlig kørbar stand. Hvis kunden er i tvivl om vedligehold, kan spørgsmål stilles til Greenabout Move ApS.

Kunden er forpligtet til at behandle delebilen varsomt, og ikke påføre skader. Delebilen skal leveres tilbage i samme stand som ved afhentning. Rygning og dyr er ikke tilladt i delebilen.

Kunden må ikke benytte delebilen til:

 • Kørsel udenfor offentlig vej eller område lukket for almindelig færdsel
 • Befordring af passagerer eller varer mod vederlag
 • Fremleje
 • Konkurrence, fartprøver eller anden form for testkørsel
 • Køreundervisning
 • Slæbning af et andet køretøj

Kunden må ikke benytte delebilen i ulovligt øjemed eller på ulovlig måde, herunder:

 • Kørsel under påvirkning af alkohol, narkotika eller medikamenter.
 • Fragt af flere passagerer eller tungere last en bilen er registreret til.
 • På anden måde at bruge delebilen i strid med trafikkloven, trafikregler eller straffelovgivning.
§ 8 KUNDENS ANSVAR FOR SKADER M.V. I LEJEPERIODEN

I den aftalte lejeperiode og frem til delebilen er afleveret til udlejestation på korrekt måde, bærer Kunden det fulde ansvar for delebilen og brugen af denne. Greenabout Move ApS vil kontrollere delebilerne for skader og registrere disse. Kunden vil således være ansvarlig for alle skader, som er indtrådt i lejeperioden. Maksimal selvrisiko ved skade eller tyveri fremgår af § 10 FORSIKRINGSVILKÅR og dækkes af Kunden. Hvis kunden har udvist forsæt eller grov uagtsomhed, og ikke omstændighederne tilsiger, at det er grundlag for lempning af ansvaret, er Kunden ansvarlig for skaden i sin helhed. Det samme gælder for skader som ikke omfattes af forsikringsdækningen. Kunden er forpligtiget i den grad det er muligt at undersøge bilen for synlige skader eller mangler før bilen køres ud fra udlejestationen. Kunden taber sin ret til at gøre mangler gældende, hvis han/hun ikke inden rimelig tid efter han/hun har opdaget eller burde have opdaget misligehold, giver Greenabout Move ApS besked.

§ 9 KUNDENS PLIGTER VED SKADER

Alle skader, tekniske fejl eller uheld skal af Kunden meldes omgående til Greenabout Move ApS. Ved ulykke eller motorhavari skal Greenabout Move ApS kontaktes omgående. Ved tyveri, brand, hærværk og skade på person eller dyr, skal forholdet også altid meldes til politiet. Kunden skal altid udfylde fuldstændig skadesanmeldelse og ikke efterlade delebilen uden korrekte sikkerhedsforanstaltninger. Udfyldt skadesanmeldelse skal omgående leveres til Greenabout ApS. Hvis Kunden ikke overholder sine pligter i forbindelse med skade, er Kunden ansvarlig for meromkostningerne som påløber i forbindelse med den indtrufne skade, og som kan tilbageføres til forsømmelsen.

§ 10 FORSIKRINGSVILKÅR

Følgende vilkår gælder for forsikringen:

Forsikringen gælder for Kunden som fører delebilen i den reserverede lejeperiode. Delebilens fører skal være medlem af el-delebilsordningen hos Greenabout Move ApS og være den der foretog reservationen af delebilen.

For at forsikringen skal gælde, skal Kunden være minimum 18 år og besidde et gyldigt kørekort.

Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade på person og ting delebilen forårsager.

Forsikringen er gyldig i Danmark.

Selvrisiko ved skade er kr. 4.500,- Selvrisiko ved glasskade er kr. 2.000,-

§ 11 FORTRYDELSESRET

Kunden kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17. Kunden kan afbestille leje af delebilen. Afbestilles lejen mere end 2 timer inden den bestilte lejeperiode begynder belastes kunden med DKK 49,-. Afbestilles delebilen mindre end 2 timer inden den bestilte lejeperiode begynder opkræves 50% af den aftalte medlemsleje for lejemålet. Udebliver kunden fra sin reservation af delebilen, opkræves det fulde beløb for hele den aftalte medlemsleje for lejemålet.

Afbestilling skal ske på kundens medlemsside på www.greenabout-move.dk eller skriftligt til mail: info@greenabout-move.dk. Afbestilling kan ikke ske telefonisk eller mundtligt.

§ 12 FOR SEN TILBAGELEVERING

Hvis Kunden leverer dele-elbilen tilbage til det aftalte afleveringssted senere end det i reservationen aftalte tidspunkt, betales et gebyr svarende til én hel dags leje af el-delebilen på lejetidspunktet. Ved skade eller fejl på bilen bortfalder dette krav. I stedet henvises til §7-10 i medlemsbetingelserne for el-delebilssordningen.

§ 13a KORREKT TILSLUTNING AF LADEKABEL VED TILBAGELEVERING

Kunden er forpligtet til at sikre sig, at ladekablet er korrekt tilsluttet til ladestanderen ved tilbagelevering af el-delebilen. Korrekt tilslutning er beskrevet i bilens manual. Hvis bilen tilbageleveres uden at ladekablet er korrekt tilsluttet til ladestanderen, betaler Kunden et gebyr svarende til én halv dags leje af deleelbilen på lejetidspunktet. Ved skade eller fejl på bilen eller ladestanderen bortfalder dette krav. I stedet henvises til §7-10 i medlemsbetingelserne for delebilsordningen.

§ 13b BILEN KØRER TØR FOR STRØM

Det er kundens ansvar at bilen ikke løber tør for strøm. Bilerne er udsyret med en vejledende måler, der viser den afstand bilen omtrentlig kan køre før batteriet løber tør. Det påhviler kunden at sikre sig, at bilen kan køre til nærmeste mulighed for opladning. Skulle det mod forventning ske, at bilen løber tør for strøm uden at kunne nå frem til en lademulighed, faktureres kunden et beløb på kr. 1.000,-

§ 14 KUNDESERVICE

Ved spørgsmål om medlemsleje af delebil, tekniske problemer eller klager og reklamation vedrørende Greenabout Move ApS eller betalinger skal disse rettes til Greenabout Move ApS på email til info@greenabout-move.dk

§ 15 ÆNDRINGER I BRUGEROPLYSNINGER

Kunden skal straks varsle om ændring af telefonnummer og andre forhold af betydning for medlemskabet og lejeperioden til Greenabout Move ApS. Det samme gør sig gældende ved fornyelse eller ændring af kreditkortoplysninger afgivet til Greenabout Move ApS.

Kreditkortoplysninger kan ændres på www.greenabout-move.dk i afsnittet “Min side” når der er logget ind.

§ 16 TVISTER

Kontrakten er undergivet dansk ret. Parterne skal ved en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning forsøge at løse tvister ved forhandling. Tvister som ikke løses i mindelighed, kan indbringes for de ordinære domstole.